Inspektorzy budowlani

Przygotowując się do budowy własnych czterech katów, warto co nieco wiedzieć o procedurach i formalnościach. Przekopując Internet w poszukiwaniu na ten temat jakichkolwiek informacji można się natknąć na artykuły odnośnie inspektorów budowlanych. Musisz wiedzieć, że inspektor nadzoru budowlanego to chyba najważniejsza postać w całym okresie budowy Twojego domu.

Jest równie ważny jak Ty, architekt czy kierownik budowy. Inspektora budowlanego możesz powołać ty sam, aby mieć kontrolę nad jakością wykonywanych robót lub może zostać ustanowiony przez właściwy organ, jeśli projekt Twojego domu jest skomplikowany konstrukcyjnie lub może negatywnie oddziaływać na środowisko. Zostaniesz powiadomiony o tym, czy zachodzi konieczność nadzoru Twojej budowy przez inspektora przy wydawaniu pozwolenia na budowę.

Obowiązkiem inspektora jest nadzorowanie prac budowlanych, czy przebiegają zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę oraz czy są zgodne ze standardami i przepisami prawa budowlanego. Zatem jest on obecny przy odbiorach technicznych wszelkich instalacji i robót. Ponadto na zakończenie budowy inspektor przekazuje obiekty do użytkowania, potwierdza wykonanie prac oraz jest obecny przy usuwaniu wad.

Poza tym inspektor budowlany może dokonywać wpisów do dziennika budowy. Najczęściej wpisy dotyczą nieprawidłowości oraz zagrożeń, które należy usunąć. Co ważne, może on wydawać polecenia kierownikowi budowy.

Trzeba wiedzieć, że inspektor nadzoru budowlanego ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów budowlanych oraz robót. W związku z tym inwestor może pociągnąć go do odpowiedzialności, jeżeli dom nie będzie spełniał wymogów.