Usługi transportowe a odpowiedzialność w razie wypadku?

W przypadku transportu, wykonując usługę przewoźnik zobowiązuje się dostarczyć określony towar nie tylko w ściśle wyznaczonym czasie, ale również przewożony przez niego produkt, powinien trafić do miejsca przeznaczenia w nienaruszonym stanie. To też oznacza, że na przewoźniku podczas wykonywania danego zlecenia ciąży wielka odpowiedzialność. Dlatego też, warto wiedzieć, jak to wszystko wygląda, w momencie kiedy okazuje się, że podczas takiego transportu doszło do wypadku.

Kto wówczas ponosi za niego odpowiedzialność?

Zdarzyć może się wszystko

Podczas transportu jesteśmy zdani nie tylko na to, co sami zrobimy i jakie decyzje podejmiemy, ale również na to, co na drodze naszego przejazdu robią jeszcze inni ludzie. To oznacza, że czasami może dojść do wypadków, a wówczas może się okazać, że przekazany nam towar nie dotrze do miejsca przeznaczenia albo może się okazać, że zostanie poważnie uszkodzony. Kto wówczas ponosi odpowiedzialność? Jeżeli przewoźnik zlecił taki przewóz innej firmie, to wówczas jest zwolniony od odpowiedzialności, a przejmuje ją ta firma, która faktycznie wykonywała zlecenie.

To ona jest wówczas zobowiązana do poniesienia wszelkich opłat i wypłaty odszkodowania. Ale jeżeli wybrany przez klienta przewoźnik sam zajmował się tym zleceniem, wyznaczając do jego wykonania jednego ze swoich ludzi, to wówczas ma obowiązek ponosić odpowiedzialność za to, co podczas transportu stało się z towarem, który został mu tutaj powierzony.

Jaka jest odpowiedzialność kierowcy?

O ile przewoźnik może przerzucić odpowiedzialność na podwykonawcę, któremu zlecił wykonanie tego zlecenia, o tyle nie może jej zrzucić na swojego pracownika, który dane zlecenie wykonał.

Co nie oznacza, że pracownik nie jest w ogóle obarczony taką odpowiedzialnością. Jeśli dana szkoda powstanie z jego winy, bo działał naumyślnie albo wykazał się rażącym niedbalstwem, to będzie się musiał liczyć z tym, że zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Wówczas jego odpowiedzialność będzie ograniczona do wysokości kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia, które było przez niego pobierane w czasie wystąpienia szkody.

To oznacza, że choć mamy tutaj pewne ograniczenia, to jednak pracownik może ponosić odpowiedzialność za szkody, które wyrządził. Jednak warto wiedzieć, że najpierw to pracodawca musi naprawić szkody, jakie poniósł klient, a dopiero kiedy to się stanie, może domagać się obciążenia taką szkodą pracownika. Warto wiedzieć jaką odpowiedzialność podczas transportu ponosi pracodawca, a jaką pracownik.

Tak, aby wiedzieć, gdzie w razie czego powinniśmy się udać po odszkodowanie.